PREDBEŽNÉ ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

 

Cieľ konferencie:

      Oboznámiť pracovníkov v odbore koľajových vozidiel s novými poznatkami vo výskume, výuke, vývoji, konštrukcii, výrobe, skúšaní, prevádzke a údržbe koľajových vozidiel a ich subsystémov v celej šírke problematiky.

 

Hlavné témy konferencie:

nové koncepcie dopravných systémov, vrátane vysokorýchlostných, vo väzbe na koľajové vozidlá,

nová legislatíva a normy (smernice ES, TSI, UIC, EN) vo vzťahu ku koľajovým vozidlám,

koncepcia a konštrukcia koľajových vozidiel a ich hlavných agregátov, subsystémov, častí a uzlov,

výpočtové metódy v konštrukcii koľajových vozidiel,

výskum a optimalizácia, interakcia koleso - koľajnica,

koľajové vozidlá s alternatívnymi pohonmi (hybridné, batériové, vodíkové, ...),

teoretické aspekty vývoja a konštrukcie koľajových vozidiel,

životnosť konštrukcií koľajových vozidiel,

skúšobníctvo koľajových vozidiel a experimentálne metódy,

bezpečnosť koľajových vozidiel,

materiály a technológie v stavbe koľajových vozidiel,

systémy a vozidlá mestskej koľajovej dopravy,

zabezpečovacie zariadenia, informačné systémy, telematika a senzorika v koľajových vozidlách,

prevádzka koľajových vozidiel,

diagnostika, údržba a obnova koľaje a vozidiel,

environmentálne aspekty koľajových vozidiel (hluk, vibrácie, emisie, ...),

dvojcestné vozidlá,

špeciálne koľajové vozidlá (koľajové žeriavy, vozidlá na prehliadky a údržbu trakčných vedení, traťové stroje, meracie vozidlá a pod.)

 

       Vedecký výbor očakáva Vaše príspevky k uvedeným témam konferencie. Príspevky budú publikované v zborníku konferencie s predpokladom zaradenia do WOS. Záujem o prezentáciu Vášho referátu, resp. o účasť na konferencii vyznačte na návratke, ktorá je uložená v súboroch na stiahnutie na tejto stránke, ktorú prosíme zaslať najneskôr do 10. 5. 2023 na tam uvedenú adresu.

       Podrobné informácie o programe konferencie, doprave, stravovaní, ubytovaní atď. sa v prípade Vášho záujmu dozviete z pozvánky, ktorá bude začiatkom leta rozposielaná spolu s formulárom záväznej prihlášky alebo z našej internetovej stránky, ktorá bude priebežne doplňovaná a aktualizovaná.

       Ponúkame aj možnosť propagácie Vašej firmy na konferencii. Váš záujem vyznačte na návratke, pošleme Vám podrobnejšie informácie.

 

Konferenčný poplatok

       Predpokladaný konferenčný poplatok je 250,- €. V konferenčnom poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu konferencie a jej technické zabezpečenie, obedy, občerstvenie, spoločenský večierok, príprava a tlač zborníka prednášok.

 

Predbežné informácie pre autorov:

     V prihláške prosím uveďte názov Vášho príspevku spolu so stručnou, ale výstižnou anotáciou (aj v angličtine) a Vaše osobné údaje. Návratku podpíšte, čím vyjadríte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

     Rozhodnutie Vedeckého výboru o akceptácii Vášho príspevku, na základe anotácie, spolu s pokynmi na jeho grafickú úpravu Vám pošleme do 15. 5. 2023.

     Úplný text prijatých príspevkov v rozsahu do 8 strán formátu B5 vrátane obrázkov bude potrebné poslať najneskôr do 15. 6. 2023.

     Požadujeme dodanie príspevku v elektronickej forme e-mailom, prípadne na USB kľúči, CD a pod., podľa pokynov, ktoré Vám budú poslané.

 

prof. Ing. Daniel KALINČÁK, PhD.

VTS pri ŽU

Univerzitná 1, 010 26 ŽILINA

Tel.: +421 (0)41 513-2650, Tel./fax: +421 (0)41 5254 440, Mobil: +421 (0)907 586 005

e-mail: daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk