VTS pri ŽU, Univerzitná 1,  010 26 ŽILINA 
Slovenská republika / Slovak Republic


IČO: 30227852, DIČ: 2020668782, IČ DPH: SK2020668782


Registration number: 30227852, TAX ID: 2020668782, VAT ID: SK2020668782


*** Slovenská verzia ***


*** English version ***

o   Vedecko-technická spoločnos pri Žilinskej univerzite
(základné informácie)

o   Výbor VTS

o   PODUJATIA VTS

o   Scientific and Technical Society at the University of Žilina (basic informations)

o   Committee of VTS

o   EVENTS of VTS

.


Ponuka publikácií VTS

časopisy
zborníky z konferencií
a iné

Informácie
pre členov VTS pri ŽU

  • Stanovy VTS pri ŽU
  • Evidencia publikácií vydaných VTS pri ŽU
  • iné

 PRORAIL2023 (SK)
PRORAIL2023 (EN)


Nová železničná technika  / 
New Railway Technique

 

  NOVÉ  /  NEW 

  • NŽT - obsah 2/2024
  • Aktualizácia výboru VTS
  • Prvá iInformácia / First information:
    24. medzinárodný seminár SETRAS 2024 bude 23. – 24.10.2024
    24th International Seminar SETRAS 2024 will be on October 23-24, 2024

 

Posledná aktualizácia

Last update

03.05.2024