Hlavná stránka

VTS - slovenská verzia

Výbor VTS

Podujatia VTS

Homepage

VTS - English version

Committee of VTS

Scientific events of VTS

Nová železničná technika

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Vážené dámy, vážení páni,

na základe dohody medzi našou Vedecko-technickou spoločnosťou a vydavateľom časopisu „Nová železniční technika“ distribuujeme tento časopis na Slovensku. Vydavateľom NŽT je nakladatelstvívydavatelství MiS (Milan Sedlák). Vedie nás k tomu snaha uľahčiť slovenským čitateľom, firmám, ale aj jednotlivým osobám, objednávanie časopisu, znížiť náklady na jeho distribúciu a za platby predplatného do ČR a tým prispieť k šíreniu odborných a technických informácií v oblasti železničnej techniky.

Časopis, ktorý vychádza už 31. rokov, je venovaný technickým otázkam koľajovej dopravy v celej šírke. Príspevky českých a slovenských autorov sú zamerané najmä na problematiku dopravnej cesty (stavba a údržba tratí, mostov, tunelov, električkových tratí, mechanizácia traťového hospodárstva, diagnostika, zabezpečovacie a energetické zariadenia atď.), koľajových vozidiel, spojovacej techniky, normalizácie a moderných trendov v doprave. V časopise je možné tiež nájsť aktuálne informácie o diani v železničných spoločnostiach v ČR a v SR, v stavebných a výrobných spoločnostiach, v mestskej koľajovej doprave a tiež informácie o rôznych odborných akciách, ako sú výstavy, veľtrhy, konferencie, semináre a pod., týkajúce sa železničnej dopravy. Niektoré príspevky sú venované aj histórii železničnej dopravy. Niektoré články sú zamerané teoreticky, iné prakticky. Niektoré príspevky predstavujú výsledky rôznych meraní a experimentov. Preto sa domnievame, že časopis „Nová železniční technika“ môže osloviť aj Vás, či už ako zástupcu firmy, alebo aj osobne (súkromne) a prispieť k Vášmu odbornému rastu.

Pre Vašu informáciu uvádzame, že obsahy jednotlivých čísel NŽT predchádzajúcich ročníkov sú zverejnené na našej internetovej stránke http://www.vtszu.sk/,  kde máte možnosť zistiť, čo sa v tomto časopise v minulosti publikovalo.

Ponúkame Vám možnosť objednať si pravidelný odber tohoto časopisu, ktorý vychádza 6 krát ročne, a tým si zabezpečiť pravidelné informácie o súčasnom dianí v oblasti železničnej techniky. Ročné predplatné za 1 číslo (za 6 ks ročne) 2023 je 9 € + 10 balné a poštovné (pri odbere viacerých čísel na jednej adrese sa na balnom a poštovnom poskytuje zľava). Aby sa zjednodušil proces každoročného objednávania, ponúkame možnosť objednať si NŽT trvale (počínajúc ročníkom 2023). V takom prípade je možná zmena trvalej objednávky (zmena počtu čísel, zrušenie a pod.) vždy najneskôr do 31. 1. roka, ktorého sa zmena týka.

Ak sa rozhodnete objednať si tento časopis, prosíme Vás, aby ste nám čo možno najskôr poslali priložený objednávací lístok, na základe ktorého Vám pošleme spolu s 1. číslom NŽT faktúru na zaplatenie predplatného. Uhradenie faktúry je podmienkou na zasielania ďalších čísel NŽT.

 

S pozdravom

 

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

predseda výboru VTS pri ŽU

daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk

IČO: 30227852, DIČ: 2020668782

Poznámka: VTS pri ŽU nie je platiteľom DPH.


OBSAHY JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL NŽT /  CONTENTS

Ročník (Volume)

číslo 1 / No. 1

číslo 2 / No. 2

číslo 3 / No. 3

číslo 4 / No. 4

číslo 5 / No. 5

číslo 6 / No. 6

2023 (31)

1/2023

2/2023

3/2023

4/2023

5/2023

6/2023

2022 (30.)

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

5/2022

6/2022

2021 (29.)

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

5/2021

6/2021

2020 (28.)

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

5/2020

6/2020

2019 (27.)

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

2018 (26.)

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018

6/2018

2017 (25.)

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

6/2017

2016 (24.)

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

2015 (23.)

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

2014 (22.)

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

2013 (21.)

1/2013

2/2013

3/2013

4/2013

5/2013

6/2013

2012 (20.)

1/2012

2/2012

3/2012

4/2012

5/2012

6/2012

2011 (19.)

1/2011

2/2011

3/2011

4/2011

5/2011

6/2011

2010 (18.)

1/2010

2/2010

3/2010

4/2010

5/2010

6/2010

2009 (17.)

1/2009

2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

6/2009

2008 (16.)

1/2008

2/2008

3/2008

4/2008

5/2008

6/2008

2007 (15.)

1/2007

2/2007

3/2007

4/2007

5/2007

6/2007

2006 (14.)

1/2006

2/2006

3/2006

4/2006

5/2006

6/2006

2005 (13.)

1/2005

2/2005

3/2005

4/2005

5/2005

6/2005

2004 (12.)

1/2004

2/2004

3/2004

4/2004

5/2004

6/2004

2003 (11.)

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

5/2003

6/2003

2002 (10.)

1/2002

2/2002

3/2002

4/2002

-

-

2001 (09.)

1/2001

2/2001

3/2001

4/2001

-

-

2000 (08.)

1/2000

2/2000

3/2000

4/2000

-

-

1999 (07.)

1/1999

2/1999

3/1999

4/1999

-

-

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

 

Obsah ročníka 2023 (ročník 31)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2023
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Po roce čekání se cestující mezi BrnemBlanskemprosinci opět svezli vlakem

AfterOne Year Waiting the Passengers between Brno and Blansko Travelled by the Stopping Train in December

Passagiere zwischen Brno und Blansko nahmen im Dezember nach einem Jahr des Wartens einen Personenzug

Пассажиры между Брно и Бланско в декабре сели на пассажирский поезд после года ожидания

 

Začíná modernizace dalšího úseku trati na letiště, mezi Prahou-Bubny a Výstavištěm

Start of Modernization of the Next Section of the Airport Line between Praha-Bubny and Exhibition Grounds

Die Modernisierung des nächsten Abschnitts der Strecke zum Flughafen zwischen Prag-Bubny und dem Messegelände beginnt

Начинается модернизация следующего участка пути до аэропорта, между Прагой-Бубны и Выставочным центром

 

VĚDA A VÝZKUM

 

Bezpečněspolehlivě – plynule

Konference železniční dopravní cesta 2022

SafelyReliableFluently/The Conference Railway Infrastructure 2022

Sicherzuverlässigfließend/Konferenz Schienenverkehrsweg 2022

Безопаснонадежноплавно/Конференция Железнодорожный транспортный маршрут 2022

           

ROZHOVOR

 

Na letošní rok má Správa železnic zajištěné financování a snaží se maximálně urychlit přípravu dalších staveb

The Railway Administration is Financially Secured in the Present Year and Tries Hard to Speed Up the Preparation

of Further Projects

Für dieses Jahr hat die Eisenbahnverwaltung die Finanzierung gesichert und versucht, die Vorbereitung weiterer Gebäude

so schnell wie möglich zu beschleunigen

На этот год Управление железных дорог обеспечило финансирование и старается максимально ускорить подготовку дальнейших построек

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Na modernizovanou regionální trať z Olomouce do Šumperka se vrátily vlaky.

Česko má první trať s výhradním provozem vlaků pod systémem ETCS

The Trains are Back on the Regional Line from Olomouc to Šumperk. The Czech Republic has the First Line with

an Exclusive Train Operation under the ETCS System

Die Züge kehrten auf die modernisierte Regionalbahn von Olomouc nach Šumperk zurück. Tschechien verfügt

über die erste Strecke mit ausschließlichem Zugbetrieb auf Basis des ETCS-Systems

Поезда вернулись на модернизированную региональную линию из Оломоуца в Шумперк. В Чехии есть первая линия

с эксклюзивным движением поездов по системе ETCS

 

Rekonstrukci železničního úseku Velim–Poříčany v České republice se našim kolegům

ze SWIETELSKY Rail CZ podařilo zkrátit o mimořádných osm měsíců

The Company SWIETELSKY Rail Reduced the Time Limit for the Reconstruction of the Line Section Velim – Poříčany

by the Outstanding Eight Months

SWIETELSKY Rail CZ konnte den Umbau der Bahnstrecke Velim–Poříčany um außergewöhnliche acht Monate verkürzen

SWIETELSKY Rail CZ удалось сократ

 

 

DRÁŽNÍ TECHNIKA

 

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS

se stěhuje do Ostravy, nový areál nabídne další možnosti rozvoje!

The Trade Show RAIL BUSINESS DAYS is Moving to Ostrava, the New Site OffersFurther Possibilities of Expansion!

Die Messe RAIL BUSINESS DAYS zieht nach Ostrava um, neues Messegelände bietet weitere Entwicklungsmöglichkeiten!

Выставка RAIL BUSINESS DAYS переезжает в Остраву, новые помещения предложат дополнительные возможности для развития!

 

ELEKTRIZACE

 

Elektrizace trati ze Střelic do Zastávky u Brna zahájena!

Electrification of the Line from Střelice to Zastávka u Brna Starts!

Elektrifizierung der Strecke von Střelice nach Zastávka u Brna eröffnet!

Началась электрификация линии от Стржелице до Заставки у Брна!

 

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravy

v Evropě i ve světě

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

 

DRÁŽNÍ STROJE

 

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 – nový diagnostický prostředek u Správy železnic

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbauein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения путиновый диагностический инструмент

в Управлении железных дорог

 

 

Číslo 2/2023
(späť na zoznam)

annotations

OSOBNOSTI

Poděkování profesoru Vlastislavu Mojžíšovi

 

KNIŽNÍ NOVINKY

 

Pamětní desky jihomoravských železničářů

vzpomínka na ty, kdo položili své životy za svobodu naší vlasti

AKTUALITY

 

Jubilejní 20. seminář na děčínské průmyslovce – VOŠ a SPŠ v děčíně

Jubilee 20th Seminary at the Děčín Technical School – VOŠ and SPŠ in Děčín

20. Jubiläumsseminar in Fachmittelschule Voš und SPŠ in Děčín

20-ый юбилейный семинар в техникуме Voš и SPŠ в Дечине

 

Fantově budově se díky péči Správy železnic vrací dávný lesk

 

 ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo)–Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

 

Konference Železnice 2023

 

Rekonstrukce železniční trati Brno–Blansko

 

ŽELEZNIČNÍ STROJE

 

Divize svařování a broušení bude nově pod Hrochostrojem

 

Hrochostroj rozšiřuje svůj vozový park

Hrochostroj is Expanding its Rolling Stock

Hrochostroj erweitert seinen Fuhrpark

Hrochostroj расширяет свой автопарк

 

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 –

nový diagnostický prostředek u Správy železnic – II. část

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool – 2. Part

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbauein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung – 2. Teil

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения путиновый диагностический инструмент2-ая часть

в Управлении железных дорог

 

 HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravy

v Evropě i ve světě

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs

in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

 

 

 

 

 

Obsah ročníka 2022 (ročník 30)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2022
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Jiří Pelc

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele

 

Po trati zasažené tornádem od prosince 2021 již elektricky!       

Electric Operation on the Tornado Destroyed Line Restored Since December 2021!

Auf der vom Tornado betroffenen Strecke seit Dezember 2021 bereits elektrisch!

На участке пути, где прошел торнадо, ездят поезда уже с декабря 2021-ого года на электротяге!

 

Jiří Dlabaja

Autonomní vlaky společnosti AŽD vyjíždějí na českou železnici          

Autonomous Trains of the Company AŽD Draw Out on the Czech Tracks

Die autonomen Züge von AŽD fahren auf Tschechische Eisenbahn aus

Автономные поезда AŽD отправляются по Чешским железным дорогам

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Zabezpečení vedlejších tratí v Německu a v ČR     

Protection of Secondary Lines in Germany in Czech Republic

Sicherung der Nebenstrecken in Deutschland und in Tschechien

Обеспечение второстепенных путей в Германии и в Чехии

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Lukáš Raif, Bohuslav Puda

Geometrické uspořádání vysokorychlostních výhybekprodukce DT

Geometrical Layout of High Speed Switch and Crossings Supplied by DT

Geometrische Anordnung von Hochgeschwindigkeitsweichen aus DT-Fertigung

Геометрическое расположение сверхскоростных стрелок производства ДТ

 

Vladimír Verzich

Řešení vazby elektromechanického traťového zařízení

s elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením u MÁV

Connection Between Electromechanical Block Signalling System and Electronic Interlocking at MÁV

Lösung der Verbindung von elektromechanischer Gleisausrüstung mit elektronischer Stationssicherungsausrüstung bei MÁV

Решение по соединению электромеханического путевого оборудования с электронной сигнализацией на станциях MÁV

MODERNÍ ŽELEZNICE

Lukáš Týfa, Ondřej Tomaschko

Pevná jízdní dráha v kolejích vysokorychlostních tratí           

Solid Track-bed in the High Speed Tracks

Festes Gleis in Hochgeschwindigkeitsschienen

Безбалластный путь на высокоскоростных магистралях

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner

Vývoj železničního spojení Praha–Drážďany                    

History of the Rail Connection Praha–Dresden

Ausbau der Eisenbahnverbindung PragDresden

Развитие железнодорожного сообщения ПрагаДрезден

 DRÁŽNÍ STROJE

Daniela Černá

Lokomotiva Siemens Vectron jako první v ČR úspěšně absolvovala testy kompatibility s ETCS   

Locomotive Siemens Vectron Successfully Went Through ETCS Compatibility Tests as First in Czech Republic

Die Siemens Vectron-Lokomotive war die erste in der Tschechischen Republik, die die ETCS-Kompatibilitätstests

erfolgreich bestanden hat

Локомотив Siemens Vectron первым в Чешской Республике успешно прошел испытания на совместимость с ETCS

 

 

Číslo 2/2022
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Životní jubileum Ing. Mojmíra Krejčiříka       

 

O Nové železniční technice            

 

Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař–Praha hl. n.,

II. část – Praha-Hostivař–Praha hl. n.      

 

Modernizace koridoru mezi BrnemBlanskem běží na plné obrátky.            

Railway Corridor Modernization between Brno and Blansko is in Full Swing

Die Modernisierung des Korridors zwischen Brünn und Blansko ist in vollem Gange

Модернизация коридора между Брно и Бланско идет полным ходом

 

Jiří Kalla

Probíhající práce společnosti OHLA ŽS v tunelu č. 8/2 na trati mezi BrnemBlanskem 

 

Před nádražím v Soběslavi vznikne přestupní terminál           

A New Interchange Terminal at the Station in Soběslav

Vor dem Bahnhof in Soběslav wird ein Umsteigeterminal gebaut

Перед вокзалом в Собеславе будет построен пересадочный терминал

 

Připravovaná stavba mezi OtrokovicemiZlínem získala platné územní rozhodnutí

The Planned Construction between Otrokovice and Zlín ObtainedPlanning Permission

Der geplante Bau zwischen Otrokovice und Zlín erhielt einen gültigen Gebietsentscheid

Запланированное строительство между Отроковицами и Злином получило действующее разрешение на перепланировку

 

Úspěšný seminář na VOŠ a SPŠ Děčín

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Roman Dostálek

Nová zkušebna elektricky hnaných vozidel

rozšíření průmyslové kolejové dráhy v Plzni

New Testing Shop for Electric Powered Vehicles and Extension of Industrial Railway in Plzeň

Neuer Prüfraum für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Erweiterung der Industriebahn in Pilsen

Новая лаборатория для транспортных средств с электроприводом и расширение промышленной железной дороги

 

Tomáš Oppolzer

Příspěvek firmy Stadlerobnově kolejových vozidel ve střední Evropě

Contribution Company Stadler to Regeneration of Rail Vehicles in Central Europe

Stadlers Beitrag zur Erneuerung der Schienenfahrzeuge in Mitteleuropa

Вклад фирмы Stadler в обновление подвижного состава в Центральной Европе

 

Zdeněk Malkovský

Pevnost nákladních vozů v minulosti a v současnosti

The Strength of Freight Cars in The Past and Present

Güterwagenfestigkeit in Vergangenheit und Gegenwart

Прочность грузовиков товарных поездов в прошлом и настоящем

 

Zuzana Židová

Vplyv vozňovej riadiacej jednotky na prepravné procesy

v medzinárodnej železničnej doprave

Influence of the Car Control Unit upon the Carriage Processes in the International Railway Transport

Einfluss der Wagensteuereinheit auf die Transportprozesse im internationalen Schienenverkehr

Влияние блока управления поездом на транспортные процессы в международном железнодорожном транспорте

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner

Vývoj železničního spojení Praha–Drážďany

History of the Rail Connection Praha–Dresden

Ausbau der Eisenbahnverbindung Prag–Dresden

Развитие железнодорожного сообщения ПрагаДрезден

 

 

Číslo 3/2022
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Jednala rada vydavatele a redakční rada Nové železniční techniky

 

Diagnostika ložísk – inteligentný pomocník

 

Jan Nevola

Moderní terminály jako symbol vysokorychlostní železnice v Česku

 

Jan Nevola

Projekční práce na vysokorychlostních tratích jsouplném proudu

 

Francouzský rychlovlak TGV projel centrem Brna

 

Více než veletrh, více než konference     

 

Na veletrhu Rail Business DaysBrně vystavovala také společnost Enteria

 

Konference Rail Business Days (RBD 2022)

 

Mezinárodní železniční veletrh RAIL BUSINESS DAYS přilákal za tři dny téměř 11 000 návštěvníků

 

Nová železniční technika byla mediálním partneremmezi návštěvníky bylo možno zahlédnout členy jejích odborných rad

 

Ve dnech 17.–25. května 2022 se konala Coradia iLint Railshow

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

 

Josef Schrötter

Bateriové nebo vodíkové vlaky? 

Battery or Hydrogen Driven Trains?

Batterie- oder Wasserstoffzüge?

Батарейные или водородные поезда?

 

Zuzana Židová

Vplyv vozňovej riadiacej jednotky na prepravné procesy v medzinárodnej železničnej doprave

Influence of the Car Control Unit upon the Carriage Processes in the International Railway Transport

Einfluss der Wagensteuereinheit auf die Transportprozesse im internationalen Schienenverkehr

Влияние блока управления поездом на транспортные процессы в международном железнодорожном транспорте

 

DRÁŽNÍ STROJE

 

Lukáš Vostrý

Nasazení unikátních strojů SWIETELSKY Rail CZ na úseku VelimPoříčany   

 

INTEROPERABILITA

 

Danuše Marusičová

Železniční interoperabilita a zákon o dráhách

Railway Interoperability and the Railway Act

Eisenbahninteroperabilität und das Eisenbahngesetz

Интероперабельность на железных дорогах и Закон о железных дорогах

 

ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ

 

Martin Pospíšil

Mostaři Divize Železnice společnosti OHLA ŽS provádějí přestavbu mostu přes řeku Svitavu u Adamova

Reconstruction of the Bridge over Svitava River at Adamov Carried Out by the Bridge Division of the Company OHLA ŽS

Die Eisenbahnabteilung von OHLA ŽS baut die Brücke über den Fluss Svitava bei Adamov wieder auf

Железнодорожное отделения OHLA ŽS восстанавливает мост через реку Свитава возле Адамов

 

Marcel Navrátil

Kompletní rekonstrukce železniční stanice Vsetín

Complex Reconstruction of the Railway Station Vsetín

Vollständige Rekonstruktion des Bahnhofs Vsetín

Полная реконструкция железнодорожного вокзала Всетин

 

 

Číslo 4/2022
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Technický den cechu trakčního vedení

Plná elektrizace, plná elektrizace, plná elektrizace

Medzinárodná odborná konferencia Fórum koľajovej dopravy,

Bratislava 10.–11. máj 2022

International Expert Conference Rail Transport Forum, Bratislava, May 10–11, 2022

Internationale Fachkonferenz Schienenverkehrsforum, Bratislava 10.–11. Mai 2022

Международная специальная конференция Железнодорожный транспортный форум,

Братислава 10–11-ое мая 2022 г

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Pavel Šprdlík

Zkušenosti se zaváděním rychlosti 200 km/h na stávajících tratích

Experience in Introduction of 200 km/h Speed on Existing Lines

Erfahrungen mit der Einführung der Geschwindigkeit von 200 km/h auf bestehenden Strecken

Опыт введения скорости 200 кмна существующих линиях

 

 

Karel Višnovský, Lubomír Macháček, Pavel Doubek

Staniční zabezpečovací zařízení typu StationSWing ESA 55/51

Station Interlocking Plant Mk StationSWing ESA 55/51

Sicherheitsvorrichtung vom Typ StationSWing ESA 55/51

Станционное устройство типа StationSWing ESA 55/51

 

Martin Dostál, Jiří Pelc

Specifika návrhu trakčního vedení ozubnicové železnice Štrba–Štrbské Pleso

Specifics of the design of the contact system of the Štrba–Štrbské Pleso cogwheel

Besonderheiten des Entwurfs der Oberleitung der Zahnradbahn Štrba–Štrbské Pleso

Особенности проектирования тяговой линии зубчатой железной дороги ШтрбаШтрбске Плесо

 

 ZAJÍMAVOSTI – UDÁLOSTI – KONFERENCE – SEMINÁŘE – INFORMACE

 

19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2022

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Josef Kolář, Jan Vrba

Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech

Possibilities of Application of Active Elements in Rolling Stock

Überwachung von flachen Straßenbahnherzstücken

Мониторинг мелких трамвайных крестовин

 

 OSOBNOSTI

 

K životnímu jubileu doc. Ing. Petra Hellera, CSc.

 

Vzpomínka na Ing. Bohumila Fořta

 

 

Číslo 5/2022
(späť na zoznam)

Annotations

AKTUALITY

Stavba, která mění trakční soustavu na střídavé napětí

traťovém úseku NedakoniceŘíkovice
A Project Changing the Traction System for AC Traction on the Section NedakoniceŘíkovice

Der Bau, der das Traktionssystem auf Wechselspannung auf der Strecke NedakoniceŘíkovice umstellt

Стройка, переводящая систему тяги на переменное напряжение на участке линии НедаконицеРжиковице

 

Postupující modernizace 4. koridoru umožní od prosince zkrátit cestování do jižních Čech   

Proceeding Modernization of the 4th Railway Corridor Enables Shorter Travel Time to South Bohemia since December

Weitgehende Modernisierung des 4. Korridors ermöglicht ab Dezember Verkürzung des Reisens nach Südböhmen

Поэтапная модернизация 4-го коридора позволит с декабря сократить путешествие в Южную Богемию

 

Milan Sedlák, foto Daniela Houdková

Sedmdesáté výročí vzniku Železničního stavitelství Brno

OHLA ŽS, a.s., společnost s bohatou minulostí i perspektivní budoucností            8

The 70th Anniversary of the Company Železniční stavitelství Brno. – OHLA ŽS, a. s., a Company with Rich History and Perspective Future

70.-Jahrestag der Gründung von Železniční stavitelství Brno – OHLA ŽS, a.s., eine Gesellschaft mit reicher Vergangenheit und perspektiver Zukunft

Семидесятилетие основания общества «Železniční stavitelství Brno» – OHLA ŽS, a.s., общество с богатым прошлым и многообещающим будущим

 

Miroslav Zikmund, foto Daniela Houdková

Blanenské tunely a jejich rekonstrukce  

Reconstruction of Tunnels Blansko

Die Tunnels in Blansko und ihre Rekonstruktion

Бланенские тоннели и их реконструкция

 

Po více než 70 letech vzniká v Praze nová vozovna pro tramvaje

DPP ji začal stavětHloubětíně   

A new Car Shed Comes into Existence in Prague after more than 70 Years

The Prague Transport Authority Has Started to BuildTramcar Shed in Hloubětín

Nach über 70 Jahren entsteht in Prag ein neues – Depot für Straßenbahnen DPP begann mit dem Bau in Hloubětín

Спустя более 70 лет в Праге строится новое трамвайное депо – DPP начал строительство в Глоубетине

 

Daniela Houdková

Žilinská univerzita slaví 70 let od svého založení 

70th Anniversary of the University in Žilina

Die Universität Žilina feiert ihr 70-jähriges Bestehen

Жилинский университет отмечает 70-летие со дня основания

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Petr Sychrovský

Nové diagnostické prostředky železniční dopravní cesty            

New Railway Infrastructure Diagnostic Tools

Neue Diagnosemittel für Schienenverkehrswege

Новые средства диагностики путей железнодорожного транспорта

 

VIDEO

 

Filmové dokumenty – videopořady ze seriálu Historieprovoz železnic

Film Documents – Video Programmes from the Series Railway History and Operation

FilmdokumenteVideoprogramme aus der Reihe Geschichte und Betrieb der Eisenbahnen

Документальные фильмывидеопрограммы из цикла История и эксплуатация железных дорог

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Vít Lojda

Pražcepolymerů – charakteristika, typy a výhody  jejich aplikace            

Polymer SleepersCharacteristics, Types and Benefits

Polymerschwellen - Eigenschaften, Typen und Vorteile ihrer Anwendung

Полимерные шпалыхарактеристики, виды и преимущества от их применения

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

 

Petr Heller, Jakub Seidl, Jan Beno, Jozef Bartko

Jednonápravový podvozek pro regionální železniční vozidlo           

Single-axle Bogie for the Regional Railway Vehicle

Einachsiges Drehgestell für ein Regionalbahnfahrzeug

Одноосная тележка регионального железнодорожного подвижного состава

 

OSOBNOSTI

 

Významné životní jubileum docenta Jaroslava Müllera            

 

KNIŽNÍ NOVINKY

 

Putování po pražských nádražích – napojování Prahy do železniční sítě          

Walk Among the Prague Railway StationsConnecting Prague to the Rail Network 

Besichtigung der Prager Bahnhöfe - Anschluss an das Eisenbahnnetz von Prag

Прогулка по железнодорожным вокзалам Праги - подключение Праги к железнодорожной сети

 

Česká nádraží – Architektura a stavební vývoj; V. díl, první část     

Czech Railway StationsArchitecture and Development; Volume V First Part

Tschechische Bahnhöfe – Architektur und Baugeschichte; Band V erster Teil

Чешские вокзалыархитектура и строительство; Часть V, первая часть

 

 

Číslo 6/2022
(späť na zoznam)

annotations

 AKTUALITY

Vize Alstomu o budoucnosti českých železnic

Alsthom´s Vision of the Czech Railways Future

Alstoms Vision von der Zukunft der Tschechischen Eisenbahnen

Представление Алстома о будущем Чешских железных дорог

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Libor Ižvolt, Vladimír Samek, Zbyněk Nečas

Modernizácia traťového úseku Púchov (mimo)–Považská Teplá (vrátane)

Modernization of the Line Section Púchov (beyond) – Považská Teplá (including)

Modernisierung des Streckenabschnitts Púchov (ausgenommen) – Považská Teplá (einschließlich)

Модернизация участка пути Пухов (исключая) – Поважска Тепла (включая)

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

 

Petr Heller, Jakub Seidl, Jan Beno, Jozef Bartko

Jednonápravový podvozek pro regionální železniční vozidlo

Single-axle Bogie for the Regional Railway Vehicle

Einachsiges Drehgestell für ein Regionalbahnfahrzeug

Одноосная тележка регионального железнодорожного подвижного состава

 

OSOBNOSTI

 

Ing. František Palík, CSc. se dožívá 90 let

Jubileum nestora české zabezpečovací techniky – Ing. Vladimír Kellner oslavil 95. narozeniny

 

DRÁŽNÍ STROJE

 

Představujeme strojní čističku RM 95 RT

 

Obsah ročníka 2021 (ročník 29)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2021
(späť na zoznam)

annotations

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele                                              

Introduction of the Editor´s Board Chairman

Vorwort des Vorsitzenden vom Herausgeberrat

Вводное слово председателя издательского совета

 

Rozhovor s generálním ředitelem AŽD Praha Zdeňkem Chrdlem

Liberalizaci a modernizaci naší železnice je třeba vnímat komplexně

a neobejde se bez týmové součinnosti                                                

Interview with AŽD Praha General Manager Zdeněk Chrdle

Liberalization and Modernization of our Railway must be Considered Comprehensively

and will Need a Team Colaboration

Gespräch mit dem Generaldirektor von AŽD Prag Zdeněk Chrdle

Liberalisierung und Modernisierung unserer Eisenbahn muss man komplett wahrnehmen,

wobei man auf Teamarbeit nicht verzichten kann

Разговор с генеральным директором AŽD Прага Зденьком Хрдлом

Либерализацию и модернизацию нашей железной дороги необходимо воспринимать комплексно;

не обойдется и без командного взаимодействия

 

Mezi Hustopečemi a Šakvicemi vyjely elektrické vlaky                           

Electric Trains Started the Operation between Hustopeče and Šakvice

Zwischen Hustopeče und Šakvice sind elektrische Züge losgefahren

Между станциями Густопече и Шаквиче начали ездить электропоезда

 

Společnost OHL ŽS získala ocenění v soutěži Železniční stavba roku     

The Company OHL ŽS was Awarded in the Competition Railway Structure of the Year

Gesellschaft OHL ŽS gewann den Preis im Wettbewerb Eisenbahnbau des Jahres

Общество OHL ŽS получило награду в соревновании Железнодорожное сооружение года

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Jiří Pelc

Stavba elektrizace Brno–Střelice u Brna se přehoupla do druhé poloviny                                                                                                

Electrification of the Line Brno – Střelice Skipped to the Second Half

Der Bau von der Elektrifizierung auf der Strecke Brno – Střelice u Brna ist in die zweite Hälfte übergegangen

Проведение электрификации на участке Брно - Стржелице у Брно перешло во вторую половину

 

Vladimír Tomandl, Ivan Vukušič, Václav Souček

Nové trendy v oblasti interoperability železničního systému v Evropské unii                                                                                                                      

New Trends in the Railway System Interoperability in the European Union

Neue Trends im Bereich der Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischer Union

Новые тренды в области интероперабельности железнодорожной системы в Евросоюзе

 

VĚDA A VÝZKUM

Vojtěch Dybala, Tomáš Fridrichovský, Petr Bauer

Využití tenzometrie pro měření součinitele adheze na kladkovém stavu ČVUT                                                                                                                  

Estimation of the Adhesion Coefficient by Utilization of the Strain Gauge Force Measuring on the ČVUT Roller Rig

Benützung der Tenzometrie zum Messen des Adhäsion Koeffizienten im Rollenstand ČVUT

Использование тензометрии для измерения коэффициента адгезии в блочном состоянии ČVUT

 

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS     

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten

Автоматизация и дигитализация железной дороги не обойдутся без ETCS

 

Osobnosti

 

Opustil nás Ing. Jiří Hrabaň                                                                             

Odešel odborník, kolega a kamarád Ing. Ivo Laníček                                  

 

 

Číslo 2/2021
(späť na zoznam)

annotations

ZAJÍMAVOSTI UDÁLOSTI KONFERENCE SEMINÁŘE INFORMACE

Pozvánka na XXV. konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech 4

Invitation to the XXVth Conference Actual Problems in Rail Vehicles

Einladung zur XXV. Konferenz Gegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge
Приглашение на XXV конференцию Современные проблемы рельсовых транспортных средств

AKTUALITY

Představujeme nové členy redakční rady                 

We Present new Members of NŽT Editorial Board

Wir stellen die neuen Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor

Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

 

Obnovovací vlak SMD 80 – tři v jednom s českou příchutí       

Track Renewal Train SMD 80 – Three in One with a Czech Taste

Erneuerungszug SMD 80 – drei in einem mit dem tschechischen Beigeschmack

Обновленный поезд SMD 80 – три в одном с чешским привкусом

 

VĚDA A VÝZKUM

Otto Plášek, Jakub Vágner, Lukáš Týfa, Tomáš Michálek, Martin Lidmila

Vzdělávání v oblasti vysokorychlostní železnice se zaměřením na vysoké školy

Education in the Field of the High Speed Railway Focused on the Universities

Ausbildung im Bereich der Hochgeschwindigkeitseisenbahn mit der Orientierung auf die Hochschulen

Образование в области сверхскоростной железной дороги с ориентацией на вузы

 

Emanuel Mergl

Aerodynamika v železniční aplikaci na rozhraní vozidel a infrastruktury

Aerodynamics in Railway Application on the Vehicle/Infrastructure Interface

Aerodynamik in der EisenbahnApplikation auf der Grenze zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur

Аэродинамика в области железных дорог на границе транспортных средств и инфраструктуры

 

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten

Автоматизация и дигитализация железной дороги в Чехии не обойдутся без ETCS

 

Josef Schrötter

Digitalizace české železnice v oblasti řízení a zabezpečení

Digitalization of the Czech Railway in the Field of Control and Security

Digitalisierung tschechischer Eisenbahn im Bereich der Steuerung und Sicherung

Дигитализация чешской железной дороги в области управления и обеспечения

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republicy

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

 

Daniela Černá

Siemens Mobility získává zakázky na rozšíření a modernizaci železniční sítě v Sydney

Siemens Mobility Gains New Contracts for Sydney Rail Network Extension and Modernization

Siemens Mobility gewinnt Aufträge für die Erweiterung und Modernisierung des Eisenbahnnetzes in Sydney

Siemens Mobility получает заказы на расширение и модернизацию железнодорожной сети в Сидней

 

 

 

Číslo 3/2021
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Na hlavním nádraží v Praze se otevře pro veřejnost také historická budova 

The historic building of the Prague main station to be open to the public

Auf dem Hauptbahnhof in Prag wird ein historisches Gebaude der Offentlichkeit zuganglich gemacht

На главном железнодорожном вокзале в Праге откроется историческое здание также для публики

 

Rozhovor věnovaný holdingu zaměřenému na různé oblasti stavební činnosti

Společnost enteria je důvěryhodným partnerem i dobrým zaměstnavatelem

Interview Dedicated to the Holding Concentrated on Various Construction Activities

The Company ENTERIA is Reliable Partner and Good Employer

Holding-Interview gerichtet auf verschiedene Gebiete der Bautätigkeit

Die Gesellschaft ENTERIA ist ein vertrauenswurdiger Partner und guter Arbeitsgeber

Разговор, посвященный строительному холдингу

Kомпания ENTE RIA является надёжным партнёром и хорошим работодателем

 

Vyšlo čtvrté číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic    

Scientific and Technical Journal Nr. 4 of the Railway Administration Came Out

Nr. 4 des Wissenschaftlich-technischen Sammelbandes von der Tschechischen Eisenbahnverwaltung wurde herausgegeben

Выпуск №4 Научно-технического сборника Управления железной дорогой

 

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

 

VĚDA A VÝZKUM

Daniel Haspra

Dopad pandemie covid-19 na železniční sektor

Impact of Pandemic Covid-19 on the Rail Sector

Die Folgen der Covid-19 Pandemie im Eisenbahnsektor

Последствия пандемии covid-19 в железнодорожном секторе

 

OSOBNOSTI

Odešel Ing. Ladislav Kopsa – perfekcionista ve svém oboru   

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

 

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republic

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Moglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

 

Pavel Drdla

Příklad moderního systému kolejové dopravy

Example of a Modern Rail Transport System

Beispiel des modernen Systems vom Schienenverkehr

Пример современной системы рельсового транспорта

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Vladimír Vašinek, Tomáš Krenželok, Vítězslav Stýskala, Jan Nedoma

Optické a vláknově optické senzory v železničních aplikacích

Optical and Optic Fibre Sensors in Railway Applications

Optische und Faseroptische Sensoren in den Eisenbahnapplikationen

Оптические сенсоры и волоконно-оптические сенсоры в железнодорожных аппликациях

 

Petr Šohajek

Plánování a řízení provozu seřaďovacích stanic v rámci projektu OptiYard    

Marshalling Yard Operation Planning and Control in the Framework of the Project OptiYard

Betriebsplanung und Steuerung der Rangierstationen im Rahmen des Projektes OptiYard

Планирование и управление эксплуатацией сортировочных станций в рамках проекта OptiYard

 

Číslo 4/2021
(späť na zoznam)

annotations

Žádná tragédie nám není lhostejná – pomoc pro tornádem zasažené oblasti

a zprovoznění železnice je prvořadým úkolem

We are Indifferent to no TragedyHelping the Region Destroyed by Tornado and Restoration of Railway Operation Is a Priority

Keine Tragödie ist uns gleichgültigdie Hilfe für die mit Tornado betroffenen Gebiete und Inbetriebnahme der Eisenbahn hat die Priorität

Мы неравнодушны к любой трагедиипомощь областям затронутым торнадо и запуск железной дороги являются приоритетной задачей

 

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Jak zlepšit bezpečnost na železničních přejezdech

How to Improve the Safety on Level Crossings

Wie kann man die Sicherheit an Bahnübergängen verbessern

Как повысить безопасность на железнодорожных переездах

 

Vojtěch Dybala

Vliv elektromagnetického momentu trakčního motoru na buzení torzních kmitů

mechanické soustavy pohonu dvojkolí kolejových vozidel

Influence of the Traction Motor Electromagnetic Torque on the Excitation of Torsion Oscillation

of the Rail Vehicle Wheelset Drive Mechanical System

Der Einfluss des elektromagnetischen Drehmomentes des Traktionsmotors auf die Anregung

von Torsionsschwingungen des mechanischen Systems von Antriebsradsätzen für Schienenfahrzeuge

Влияние электромагнитного момента тягового двигателя на возбуждение крутильных колебаний

механической системы полного привода рельсовых транспортных средств

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Josef Schrötter

K problematice zabezpečení jízd vlaků v dlouhém tunelu

Safety of Train Operation in a Long Tunnel

Zur Frage der Sicherung von Zugfahrten in einem langen Tunnel

К вопросу об обеспечении проезда поездов в длинном туннеле

 

Libor Ižvolt, Peter Dobeš

Modernizovaný úsek železničnej trate Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo)

  analýza realizovanej kvality geotechnických prác (statických zaťažovacích skúšok)

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except)–Analysis

of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität

von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо)–Жилина (мимо)

анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Pavel Drdla

Docklandská lehká železnice

Docklands Light Railway

Docklands leichte Eisenbahn

Доклендский трамвай

 

 

Číslo 5/2021
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Pavel Tesař

Cestujícímmetropoli slouží nová stanice i prodloužený podchod

Passengers Can Use a New Station and Lenghtened Pedestrian Tunnel in the Capital

Den Reisenden in der Metropole dient eine neue Station sowie eine verlängerte Unterführung

Пассажирам в столице служат новая станция и удлиненный подход

 

Tomáš Johánek

Správa železnic rozšiřuje park speciálních vozidel pro diagnostiku  

Railway Administration Expands the Fleet of Special Diagnostic Vehicles

Eisenbahnverwaltung erweitert ihren Wagenpark der speziellen Fahrzeuge für die Diagnostik

«Управление железной дорогой» расширяет парк подвижного состава специальных транспортных средств для диагностики

 

Mojmír Nejezchleb:

»Nikdy jsme nebyli tak daleko 

"We Have Never Been so Far!"

Noch nie waren wir so weit!“

«Мы никогда не были так далеко

 

Libor Poláček

Evropou projížděl Connecting Europe Express  

Connecting Europe Express Ran through Europe

Durch Europa ist der Connecting Europe Express durchgefahren

Европой проехал соединяющий Европейский Экспресс

 

Proběhl evropský průzkum bezpečnosti železnic

European Survey of the Railway Safety

Europäische Erforschung der Eisenbahnsicherheit ist durchgelaufen

Произошло европейское исследование безопасности на железной дороге

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Jiří Dlabaja

Slovenská strela opět jezdí vlastní silou   

Slovenská Strela Runs By Own Power Again

„Der slowakische Pfeilläuft wieder aus eigener Kraft

«Словацкая стрела» снова ездит своим ходом

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Martin Mráz

Rekonstrukce traťových kolejíúsecích Maloměřice st. 6–Adamov a Adamov–Blansko 

Reconstruction of Line Tracks in the Sections Maloměřice St. 6 – Adamov and Adamov–Blansko

Rekonstruktion der Gleise in den Abschnitten Maloměřice St. 6 – Adamov und Adamov–Blansko

Реконструкция железнодорожных путей на участках Маломержице . 6 – Адамов и АдамовБланско

 

Libor Ižvolt, Peter Dobeš

Modernizovaný úsek železničnej trate Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo) – analýza realizovanej kvality geotechnických prác (statických zaťažovacích skúšok)

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except)–Analysis of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо)–Жилина (мимо) – анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

 

Lukáš Raif, Miloslav Klement, Michal Vyhlídal

Odvratná výhybka z produkce DT Prostějov

Trap Points Manufactured by DT Prostějov

Schutzweiche hergestellt von DT Prostějov

Oхранная cтрелка производства DT Prostějov

 

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Daniela Černá

Konsorcium Siemens Mobility – Škoda Transportation dodá ČD 180 expresních vozů

Consortium Siemens Mobility - Škoda Transportation Supplies ČD with 180 Express Cars

Konsortium Siemens Mobility - Škoda Transportation beliefert die ČD mit 180 Express-Wägen

Консорциум Siemens Mobility - Škoda Transportation доставит ČD 180 экспрессных вагонов

 

Číslo 6/2021
(späť na zoznam)

annotations

 AKTUALITY

Rychle a bezpečně – Konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici  

Fast and SafelyRailway Telecommunications and Safety Conference

Schnell und sicherKonferenz der Kommunikations- und Sicherheitstechnik auf der Eisenbahn

Быстро и безопасноКонференция по технологиям связи и безопасности на железной дороге

 

Connecting Europe Express – jedinečný vlak, unikátní evropský projekt     

Connecting Europe Express – an Unique Train, an Unique European Project

Connecting Europe Express – einzigartiger Zug, unikales europäisches Projekt

Connecting Europe Express – единичный поезд, уникальный европейский проект

 

Česká Třebová hostila konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech 2021     

Česká Třebová Hosted the Conference Actual Problems of Rail Vehicles 2021

Česká Třebová veranstaltete die KonferenzGegenwärtige Probleme der Schienenfahrzeuge 2021“

В городе Ческа Тршебова прошла конференция «Актуальные проблемы подвижного состава 2021»

 

Vyšla již pátá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic  

The Fifth Edition of the Railway Administration´s Scientific Journal Came Out

Die fünfte Ausgabe des Wissenschaftlich-Technischen Sammelwerkes der Eisenbahnverwaltung ist bereits erschienen

Вышло уже пятое издание Научно-технического сборника Управления железных дорог

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Spolek „Verein Furka Bergstrecke“ (VFBS) a „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)  

AssociationsVerein Furka Bergstrecke“ (VFBS) and „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

Verein Furka Bergstrecke (VFBS) und Dampfbahn Furka Bergstrecke AG (DFB)

АссоциацииFurka Bergstrecke“ (VFBS) и „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

 

Švýcarské železnice dvakrát jinak    

Two Different Looks at the Swiss Railways

Schweizer Bahnen zweimal anders

Швейцарские железные дороги дважды по-другому

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Tým firmy STARMON s.r.o

Modernizace trati Havlíčkův Brod–Humpolec  

Modernization of the Line Havlíčkův Brod–Humpolec

Modernisierung der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec

Модернизация линии Гавличкув БродГумполец

 

Martin Mráz

Rekonstrukce železniční stanice Adamov    

Reconstruction of the Railway Station Adamov

Rekonstruktion der Eisenbahnstation Adamov

Реконструкция железнодорожной станции Адамов

 

Lenka Linhartová

Přechod na jednotnou napájecí soustavu v ČR    

Transition to the Unified Traction Power Supply System in the Czech Republic

Übergang zu einem einheitlichen Stromversorgungssystem in Tschechien

Переход на единую систему электроснабжения в Чехии

MODERNÍ ŽELEZNICE

Pavel Drdla

Vysokorychlostní železnice v Maroku    

High Speed Railway in Morocco

Hochgeschwindigkeitsbahn in Marokko

Высокоскоростная железная дорога в Марокко

ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ

Petr Šramota

Projekt zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno–Česká Třebová

a výstavba podchodu v zastávce Blansko   30

Elimination of the Level Crossing P6081 in km 179,826 in the Line Brno–Česká Třebová

and Construction of the Pedestrian Tunnel in the Halt Blansko

Projekt der Aufhebung des Bahnüberganges P6801 bei Km 179.826 der Strecke Brünn–Česká Třebová

und Bau einer Unterführung an der Haltestelle Blansko

Проект отмены прoезда P6801 на 179 826 км линии БрноЧеска Тршебова

и строительство подземного перехода на станции Бланско

VĚDA A VÝZKUM

VUZ obdržel evropský certifikát ECM  

VUZ Received the European ECM Cerificate

VUZ hat das europäische ECM-Zertifikat erhalten

«VUZ» получил европейский сертификат ECM

DRÁŽNÍ STROJE

Společnost Hrochostroj připravila exkurzi pro studenty  

The Company Hrochostroj Organitzed the Tour for Students

Gesellschaft Hrochostroj hat eine Exkursion für Studenten vorbereitet

Общество «Hrochostroj» подготовилo экскурсию для студентов

 

 

 

 

 

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Obsah ročníka 2020 (ročník 28)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6    

Číslo 1/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

 

Úspěšné zkoušky na rychlost 200 km/h i systému ETCS při této rychlosti
Successful Tests at the Speed 200 km/h and the System ETCS at this Speed
Erfolgreiche Geschwindigkeitsteste bei 200 km/h sowie ETCS-Teste bei dieser Geschwindigkeit
Успешные тесты скорости на 200 км/час и тесты системы ETCS на эту скорость

 

Univerzální automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Universal Automatic Tamping and Levelling Machine Unimat 08-275/3S – „Evča“
Universale automatische Stopfmaschine Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Универсальная автоматическая машинная подбойка Unimat 08-275/3S – „EVČA“

 

Soutěž pro studenty vysokých škol
Competition for university students
Der Wettbewerb für die Universitätsstudentеn
Соревнования для студентов университета

 

Pozvánka na III. mezinárodní odbornou konferenci NŽT
Invitation to III. international professional conference NŽT
Einladung für III. Internationale Fachkonferenz NŽT
Приглашение на III. Международную спецконференцию НЖТ

 

Siemens Mobility a Tisséo zdvojnásobily kapacitu trasy metra A v Toulouse
Siemens Mobility and Tisséo Doubled Capacity of the Toulouse Metro Line „A“
Siemens Mobility und Tisséo verdoppelten die Kapazität der Metrolinie „A“ in Toulouse
Siemens Mobility и Tisséo удвоили ёмкость линии метро „A“ в Tулусе

 

Celkem 200 moderních regionálních elektrických jednotek Siemens pro ÖBB, nyní i v akumulátorové verzi
Austrian Railways Receive 200 Modern Regional Electric Multiple Units Siemens, now also in Accumulator Version
Insgesamt 200 moderne regionale elektrische Einheiten Siemens für ÖBB, jetzt in der Akku-Version
Вообще 200 современных региональных электрических единиц Siemens для ÖBB, теперь в аккумуляторной версии

 

Drážní vozidla

Daniela Černá

Lokomotivy Vectron získaly schválení s vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace (Baseline) 3.4
Locomotives Vectron Received Approval for Automatic Train Control ETCS According to the Baseline 3.4
Lokomotive Vectron haben die Genehmigung mit der Zugbeeinflussung ETCS
anhand der Grundspezifikation (Baseline) 3.4 gewonnen
Локомотивы Vectron получили одобрение с автостопом ETCS по основной спецификации Baseline 3.4

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Kolejové obvody a počítače náprav v podmínkách ETCS
Track Circuits and Axle Counters at ETCS Conditions
Gleisstromkreise und Achsenzähleinrichtung in den Bedingungen ETCS
Рельсовые цепи и счётники осей в условиях ETCS

 

VĚDA A VÝZKUM
Problematika měření zpětné trakční cesty na elektrizovaných tratích
Measuring of the Overhead Return Circuits on Electrified Lines
Problematik des Messens des Gleichstromrückwegs auf den elektrifizierten Strecken
Проблематика измерения обратного тягового тока на электрифицированных путях

 

Historie a současnost

 

Ivo Laníček
Elektronické stavědlo typu ESA 11 pro České dráhy
Solid-state Interlocking ESA 11 for the Czech Railways
Elektronisches Stellwerk ESA 11 für die Tschechischen Bahnen
Электронный стрелочный пост типа ESA 11 для Чешских дорог

 

Osobnosti

 

Vzpomínka na Ing. Karla Pivoňku, CSc.

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

Sdělovací zařízení ve vazbě na ETCS

 

 

 

Číslo 2/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Úvodní slovo šéfredaktora           

Chief Editor´s Introductory Word

Einleitungsworte des Chefredaktors

Вступительная речь главредактора

 

Představujeme nové členy redakční rady 

We Present new Members of NŽT Editorial Board

Wir stellen neuen die Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor

Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

 

Rozhovor NŽT s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem         

Interview with Jiří Kolář, Director of the Rail Office

Das Gespräch NŽT mit dem Direktor von Bahnamt, Jiří Kolář

Интервью НЖТ с директором Железнодорожного управления Йиржи Коларжем

 

Seminář na děčínské průmyslovce opět úspěšný           

Further Successful Seminary at the Děčín Technical School

Das Seminar an der Fachschule in Děčín wieder mal erfolgreich

Семинар в Дечинском техникуме снова прошёл успешно

 

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa

New Railway Automation Test Center Siemens Mobility for the Worldwide Projects

Das neue Testzentrum der Eisenbahn-Automatisierung Siemens Mobility für die Projekte aus ganzer Welt

Новый испытательный центр железнодорожной автоматизации Siemens Mobility для проектов со всего мира

 

Premiérové číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic            

Opening Issue of the Railway Administration Scientific and Technical Magazine

Premier Ausgabe vom Wissenschaftlich-technischen Sammelwerk der Eisenbahnverwaltung

Первое издание Научно-технического сборника железнодорожного управление

 

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Jiří Pelc

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín–Vlkov u Tišnova         

Speed Increase in the Line Section Řikonín – Vlkov u Tišnova

Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke von Řikonín – Vlkov bei Tišnov

Повышение скорости на отрезке  РжиконинВлков у Тишнова

 

Petr Heller, Stanislav Žlebek, Tomáš Krsička

Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek  

Non-standard Narrow Gage Tramcar Bogie

Nicht normiertes schmalspuriges Straßenbahnfahrgestell

Нестандартная узкоколейная трамвайная тележка

 

VĚDA A VÝZKUM

Miroslav Haltuf

Od společného podniku Shift2Rail k Partnerství „Transforming Europe´s Rail System“ v rámci programu HORIZON EUROPE    

From the Joint Venture Shift2Rail to the PartnershipTransforming Europe´s Rail System“ in the Framework of the Program HORIZON EUROPE

Vom gemeinsamen Unternehmen Shift2Rail zu der Partnerschaft  Transforming Europe´s Rail Systemim Rahmen des Programms HORIZON EUROPE

От предприятия Shift2Rail к партнёрствуTransforming Europe´s Rail System“ в рамках проекта HORIZON EUROPE

 

Pavel Drdla

Charakteristika osobních železničních stanic    

Characteristic of the Railway Passenger Stations

Die Charakteristik personaler Eisenbahnstationen

Характеристика личных отдельных железнодорожных станций

 

Železniční zajímavosti – modelářství

 

Jan Vočka – Můj LEGO příběh

 

 

Číslo 3/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Instalace unikátních výhybek ve stanici Prosenice

Laying of Unique Switch and Crossings in the Station Prosenice

Installierung der unikalen Weichen in der Station Prosenice

Инсталляция уникальных стрелок в станции Просенице

 

Zahájení provozu brněnských tramvají EVO 2 „Drak“

Start of Operation of the Brno Tramcars EVO 2 „Drak“

Inbetriebnahme von den Brünner Straßenbahnen EVO 2 „Drak“

Пуск в эксплуатацию брненских трамваев EVO 2 „Drak“

 

Cestující z brněnské Líšně se do centra města dostanou pohodlněji a bez přestupů

More Comfortable Travel without Changing from Líšeň to the Center of Brno

Reisende aus dem Brünner Stadtviertel Líšeň kommen bequemer und ohne Umsteigen ins Stadtzentrum

Пассажиры из городской части Лишень доедут в центр города удобнее и без пересадки

 

Na investice, opravy a řízení provozu na železnici půjde letos téměř 47 miliard korun

More than 47 Billions Crowns for the Railway Investment Projects, Maintenance and Trafffic Control in this Year

An Investitionen, Reparaturen und Betriebssteuerung auf der Eisenbahn gehen dieses Jahr fast 47 Milliarden Kronen

В этом году потратят на железной дороге почти 47 миллиардов крон на инвестиции, ремонт и управление транспортом 

 

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi

Czech Railways Ordered Siemens Vectron Locomotive for the Test Track in Velim

Tschechische Bahnen haben die Lokomotive Siemens Vectron für den Eisenbahnversuchsring in Velim bestellt

Чешские дороги заказали локомотив Siemens Vectron для экспериментального кольца в городе Велим

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Josef Schrötter

Cena ETCS a integrita bezpečnosti

Price of ETCS and the Safety Integrity

Die Preise von ETCS und die Sicherheitsintegrität

Цена ETCS и комплекс мер по безопасности

 

Juraj Bazár, Martin Jacura

Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR

Normative Conditions of the Platform Layout in Czech and Slovak Republics

Normative Bedingungen der Anordnung von Eisenbahnplattformen in Tschechien und in der Slowakei

Нормативные условия размещения платформ в Чехии и Словакии

 

Drážní vozidla

Jiří Kloutvor

Udržování drážních vozidel

Maintenance of Railway Vehicles

Die Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge

Уход за железнодорожными транспортными средствами

 

 

Historie a současnost

Kateřina Nohavová

Společnost Jana Pernera pečuje o odkaz slavného železničáře

Jan Perner Society takes Care of the Famous Railwayman´s Heritage

Die Jan-Perner-Gesellschaft kümmert sich um den Nachlass des berühmten Eisenbahners

Общество Яна Пернера ухаживает за  наследием известного железнодорожника

 

Osobnosti

Ohlédnutí za životem a prací doc. Ing. Antonína Peltráma, CSc.

 

 

 

Číslo 4/2020
(späť na zoznam)

annotations

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!           

Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!

Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!

Электрификация пути БрноЗаставка-у-Брнo началась!

 

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové          

New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction

Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové

Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

 

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR      

Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic

Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien

Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

 

Základní principy zabezpečení železniční dopravy      

Main Principles of Railway Signalling

Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport

Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Národní implementační plány ETCS evropských železnic            

National Implementing Plans ETCS of European Railways

Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen

Национальные имплементационные планы ETCS Е